Komunikaty Prezesa

Zmiana regulaminu odznaczeń, odznak i wyróżnień ZOSP RP

Przemysław Wszołek. Opublikowano w Komunikaty Prezesa

Szanowni druhny i druhowie,
z dniem 1 stycznia 2019 roku zmienia się regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień ZOSP RP. Nowy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Główny ZOSP RP w dniu 12 września 2018 roku Uchwałą Nr 16/V/2018. Nowe zasady nadawania medali i odznak oraz nowe wnioski uwzględniają ochronę danych osobowych RODO. Wnioski na odznaczenia od 1 stycznia 2019 rok będą przyjmowane wyłącznie na nowych wnioskach. Regulamin i wnioski oraz komentarz załączam poniżej.


Zmiany w regulaminie Odznaczeń od 1 stycznia 2019 roku.
1. Przy nadawaniu Złotego Znaku Związku zmienia się czasookres. Członkowie OSP, działacze Związku OSP.../jak w pkt. 32 regulaminu/ powinni posiadać co najmniej od 10 lat Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” /było 5 lat/

2. Medal im. B. Chomicza stanowi formę wyróżnienia, jako medal i nadawany głównie z okazji obchodów jubileuszy OSP i Związku OSP RP. Nie ustalono czasookresu od ostatniego odznaczenia. /jak w pkt. 34, 35 regulaminu/

3. Złoty Znak Związku jak i również Medal Honorowy im. B. Chomicza dalej będą limitowanie! Dla OSP na jubileusz 100 –lecia przysługuje bez limitu /jak było do tej pory/

4. Odznaka Strażak Wzorowy nadawana jest tylko członkowi OSP biorącemu bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (powinien mieć złożone ślubowanie, posiadać wyszkolenie odpowiednie do pełnionej funkcji i mieć co najmniej 5 letni staż w działalności ratowniczo – gaśniczej od pełnoletności) /jak w pkt.41 regulaminu - było 3 lata/. Następnie, by otrzymać Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa musi być czasookres 3 lat od Strażaka Wzorowego /jak w pkt.37 regulaminu/

5. Natomiast pozostali członkowie OSP mogą mieć nadany Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa po co najmniej 10–ciu latach działalności od osiągnięcia pełnoletności /było 5 lat/

6. Osoby, instytucie, przedstawiciele służb mundurowych po okresie co najmniej 10-letniej współpracy z OSP lub Związkiem OSP RP /było 5 lat/
Odznaczenia i wyróżnienia wskazane w pkt. 16 Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP nadaje osobom, instytucjom i organizacjom z terenu województwa, w tym:
1) członkom ochotniczych straży pożarnych,
2) działaczom Związku OSP RP,
3) wójtom, burmistrzom, prezydentom miast i innym przedstawicielom samorządu terytorialnego,
4) osobom, instytucjom, organizacjom oraz przedstawicielom służb mundurowych wspomagającym ochotnicze straże pożarne i oddziały Związku w wykonywaniu zadań ratowniczych oraz realizacji celów Związku,
5) pracownikom Związku OSP RP.
W punkcie regulaminu wyróżniono przedstawicieli samorządu, natomiast funkcjonariusze PSP to przedstawiciele służb mundurowych wraz z innymi służbami.

Czasookres pomiędzy nadaniem odznaczenia wyższego stopnia od niższego 5 lat!

7. Odznakę Za Wysługę Lat można uzyskać po 10 latach działalności, następną po 20-latach a kolejne w 5-letnich cyklach lat w OSP. Będą wprowadzone odznaki lecia 75 i 80.
Okres naliczania wysługi lat liczymy od 16 – tego roku życia – członka MDP. /jak w pkt.42 regulaminu/ /było co 5 lat od „V”/
Odznaka Za Wysługę Lat – będzie odpłatna od 1.01.2019 roku!!! Do końca roku Zarząd Główny opracuje zasady płatności.

8. Odznaka MDP; pierwszego stopnia „Brązowa” – może być nadana po 2 latach od momentu złożenia ślubowania /jak w pkt. 45 regulaminu/ /było po roku/. Pozostałe odznaki „Srebrna” i „Złota” po 2 latach od niższej odznaki. Nowy regulamin nie uwzględnia wyróżnienia odznaką Opiekuna lub Działacza Zawiązku będącym członkiem Komisji Młodzieży – było.

9. Ponadto od 1 stycznia 2019 obowiązują nowe wnioski na odznaczenia, opracowane w związku z wprowadzeniem ochrony danych osobowych, obowiązującym RODO. Każdy wniosek zawiera oświadczenie osoby wyrażającej pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. /miejscowość, data i czytelny podpis Kandydata/
Wnioski złożone do Biura ZOW do 31 grudnia br. będą wydane na starczych zasadach regulaminu, a od 1 stycznia 2019 roku już na nowych zasadach będą rozpatrywane i przyjmowane wyłącznie na nowych wnioskach!

Wnioski należy składać z minimum 2-3 miesięcznym wyprzedzeniem terminu wręczenia odznaczenia i muszą być zaopiniowane przez poszczególne szczeble Prezydiów Oddziałów Związku OSP RP.

 

NOWY REGULAMIN ODZNACZEŃ, ODZNAK I WYRÓŻNIEŃ /kliknij aby pobrać/

WNIOSEK O NADANIE Złotego Znaku Związku, Medalu im. Bolesława Chomicza, Brązowego, Srebrnego i Złotego Medalu oraz Odznaki Strażak Wzorowy /kliknij aby pobrać/

WNIOSEK O NADANIE dla zbiorowości /kliknij aby pobrać/

WNIOSEK O NADANIE Odznaki Za Wysługę Lat i Odznaki MDP /kliknij aby pobrać/

Linki

zosp.jpgpolicja.jpgzosp malopolska.jpggorlice.jpg
Wykonanie i opieka webmasterska: dh Adam Bryla - OSP Moszczenica | Redakcja: dh Przemyslaw Wszolek - OSP Moszczenica